ПРЕГЛЕД

РЕЗУЛТАТИ

You are here:

CapTour

Очаквани дейности

Основните дейности по проекта, които значително ще подобрят условията за предприемачество в трансграничната зона и ще допринесат за основните цели на проекта, са:

Следните дейности ще допринесат за успешното изпълнение на проекта и за успешното разпространение на получените резултати:

  • Управление и координация на проекта.
  • Разпространение на целите, напредъка и резултатите на проекта чрез реализиране на комуникационния план.

Очаквани резултати

Проектът ще доведе до подобряване на предприемаческия климат, способен да улесни развитието на нови предприятия и също така ще подпомогне новосъздадените МСП в туристическия сектор чрез:

Чрез електронната платформа за партньорство, която ще остане актуализирана и достъпна за обществеността, основните резултати ще допринесат допълнително за подобряването на предприемаческия климат. Електронната платформа ще съдържа резултатите от проведеното проучване, резултатите от кръглите маси, бизнес форумите и възможностите за работа в мрежа и допълнително сътрудничество.

Резултатите ясно осигуряват добавена стойност към трансграничния регион, тъй като липсва екосистема, която да подкрепя предприемачеството и особено МСП в туристическия сектор. Подобреният микроклимат за развитие на предприемаческия бизнес ще отговори на специфичния за програмата индикатор за резултат.

Резултатите са конкретни, добре дефинирани, измерими (напр. отнасят се за обучаеми), постижими (въз основа на нуждите на трансграничния регион), реалистични (няма физически или финансови ограничения) и обвързани с времето (има достатъчно време за постигането им, както е разписан конкретен график). Също така, екипът на проекта ще разработи гъвкав механизъм за оценка и мониторинг на резултатите, който ще гарантира текущото измерване на резултатите и проведените дейности, което ще позволи навременен мониторинг и ще позволи прилагането на коригиращи мерки.