ПРЕГЛЕД

ПРОЕКТЪТ

You are here:

CapTour

Проектът „CapTour – Инициатива за капитализиране на перспективите на туризма в региона“ се състои от набор от действия, които ще бъдат изпълнени в рамките на две години с цел да се укрепят ключовите фактори, които влияят на предприемаческия успех в туристическата индустрия в рамките на трансграничния регион .

Проектът се фокусира върху МСП от този сектор, тъй като мястото и ролята на малките и средни предприятия в туристическата индустрията влияят върху социално-икономическото развитие на трансграничния регион, както и на развитието на туристическото предприемачество, което от своя страна се счита за динамичен фактор в развитие на местните общности. Засилването на факторите, влияещи върху предприемачеството в туристическата индустрия, предполага реализирането на конкретни действия със силно въздействие върху организационните и технологични фактори.

Очакват се следните резултати:

Чрез разработването на „Платформа за възможности за партньорство“ , която ще остане активна и актуализирана след приключването на проекта, основните резултати от проекта ще допринесат допълнително за подобряване на условията за предприемачество.

Проектът, в тази втора фаза е от решаващо значение за сектора и трансграничната зона, поради въздействието, което продължаващата здравна криза (COVID-19) оказва върху сектора, което доведе до големи промени в туристическата индустрия като цяло.

Бенефициентите на CapTour, които са ключовите заинтересовани страни в конкретния сектор на допустимата програмна област, сега повече от всякога подчертават необходимостта от използване на всяка възможност за справяне с основните опасения, които тази криза повдигна, следователно разглеждат тази инициатива като инструмент за адаптиране на бизнеса към Новия световен ред.