Όροι Και Προϋποθέσεις Χρήσης Ιστοσελίδας για το Έργο "CapΤour"

You are here:

Γενικά

Καλώς ήλθατε στο  https://captour.hhf.gr/ τον επίσημο  ιστότοπο του έργου CapTour “An initiative on Capitalising Tourism’s prospects of the region” (εφεξής «Έργο»). Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους ακόλουθους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις που τον διέπουν και σε περίπτωση που διαφωνείτε έστω και με ορισμένους από αυτούς παρακαλείστε να μην κάνετε χρήση αυτού. Η χρήση του ιστοτόπου του Έργου CapTour συνεπάγεται ότι διαβάσατε και αποδέχεστε ανεπιφύλαχτα τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Παρακαλείστε να ελέγχετε την παρούσα σελίδα κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, καθώς ενδέχεται οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις να τροποποιούνται και ανανεώνονται από  όποτε κρίνεται αναγκαίο.


Αποποίηση Ευθύνης

Οι Δικαιούχοι του Έργου CapTour δε φέρουν ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική) που μπορεί να επέλθει σε οποιονδήποτε από τη χρήση του ιστοτόπου ή / και στοιχείων που περιέχονται σ’ αυτόν, ανεξάρτητα από το εάν οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται από αυτούς ή από κάποιον τρίτο.

Οι διαχειριστές του ιστότοπου του Έργου καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο του ιστότοπου να είναι όσο το δυνατόν επίκαιρο, ασφαλές και χωρίς σφάλματα, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται απόλυτα την ακρίβεια και ορθότητα των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης του ιστοτόπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να αξιολογεί το εκάστοτε δημοσιευμένο περιεχόμενο και οι Δικαιούχοι του Έργου δε φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν κίνδυνο ή ζημία που μπορεί να υποστεί ο χρήστης από την χρήση του περιεχομένου του.

Αυτή η ιστοσελίδα έχει δημιουργηθεί με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενό της είναι αποκλειστική ευθύνη των δικαιούχων του έργου και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών, της Διαχειριστικής Αρχής και της Κοινής Γραμματείας.

Πνευματική – Βιομηχανική Ιδιοκτησία  – Απαγόρευση Αναδημοσίευσης

Το σύνολο του περιεχομένου των πληροφοριών καθώς και των υπηρεσιών που εμφανίζονται στον παρόντα ιστότοπο ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στους Δικαιούχους του Έργου, ενώ προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, από την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία καθώς και τις διεθνείς Συμβάσεις και Συνθήκες.

Όλο το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Κοινοπραξίας του Έργου και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή την πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία το CapTour έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές του αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του παρόντος ιστότοπου. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο – διαχειριστή του ιστότοπου. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Κοινοπραξίας του CapTour ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

 

Αναδημοσίευση Περιεχομένου

Το περιεχόμενο του ιστοτόπου του Έργου διατίθεται ελεύθερα προς το κοινό. Ειδικότερα, επιτρέπεται η ανάγνωση του περιεχομένου όπως αυτό γίνεται διαθέσιμο μέσω του ιστότοπου και για όσο χρονικό διάστημα το περιεχόμενο αυτό γίνεται διαθέσιμο. Επιτρέπεται επίσης η αναδημοσίευση τμημάτων του περιεχομένου του ιστοτόπου, υπό την προϋπόθεση ότι το περιεχόμενο αυτό δεν θα αλλοιώνεται κατά κανένα τρόπο και με ρητή αναφορά ότι πρόκειται για αναδημοσίευση από τον ιστότοπο του Έργου CapTour, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας δημοσίευσης, καθώς και σχετικού συνδέσμου προς τον ιστότοπο όπου αυτό είναι εφικτό. Σε κάθε περίπτωση, διατηρούνται όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού. Για τη χρήση και εκμετάλλευση περιεχομένου τρίτων που δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Έργου, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αποταθεί στους δικαιούχους των σχετικών δικαιωμάτων.

Ιστοσελίδες Τρίτων

Ο ιστότοπος του Έργου δύναται να παρέχει σε ορισμένα σημεία παραπομπές (hyperlinks) σε άλλους δικτυακούς κόμβους (sites). Η περιήγηση των χρηστών σε αυτούς γίνεται αποκλειστικά και μόνο με δική τους ευθύνη. Ο ιστότοπος  του Έργου δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από την χρήση συνδέσμων ή υπεσυνδέσεων (links, hyperlinks) προς άλλους δικτυακούς τόπους, καθώς και για τις πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνονται στις δικτυακές σελίδες στις οποίες ανακατευθύνουν οι σύνδεσμοί του. Το Έργο δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο των υπηρεσιών που παρέχονται από τέτοιους ιστότοπους ή ότι σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με αυτούς. Επίσης, δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική απορρήτου, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει, οι χρήστες πρέπει να απευθύνονται απευθείας στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι φέρουν την πλήρη ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.


Αλλαγές στον ιστότοπο

Οι διαχειριστές του ιστότοπου διατηρούν πάντοτε το δικαίωμα να τροποποιήσουν ή να καταργήσουν οποιοδήποτε τμήμα του ή και ολόκληρη τον ιστότοπο χωρίς σχετική προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών. Οι χρήστες του ιστοτόπου δεν δύνανται να έχουν ουδεμία αξίωση αποζημίωσης εάν δεν δύνανται να χρησιμοποιήσουν τον παρόντα ιστότοπο και τις προσφερόμενες υπηρεσίες.


Πολιτική Απορρήτου

Η διαχείριση και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του επισκέπτη / χρήστη του παρόντος ιστοτόπου διέπεται από την υφιστάμενη ελληνική και ενωσιακή νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων και ειδικότερα τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων («ΓΚΠΔ»), και τo Νόμο 4624/2019 (Α’137). Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών πού παρέχονται στον επισκέπτη / χρήστη του παρόντος ιστότοπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με την Πολιτική Απορρήτου. Συνεπώς, ο επισκέπτης / χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τα περιεχόμενα της Πολιτικής Απορρήτου που είναι αναρτημένη στον παρόντα ιστότοπο.


Πολιτική Cookies

Ο ιστότοπος του Έργου ενδέχεται να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του χρησιμοποιώντας τεχνολογίες, όπως cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου με σύντομο περιεχόμενο που αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη ή σε άλλη ηλεκτρονική συσκευή (π.χ. κινητά τηλέφωνα, tablet κλπ), όταν αυτός επισκέπτεται τον ιστότοπο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την Πολιτική Cookies.


Υποχρεώσεις Χρηστών

Οι χρήστες και επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου έχουν την υποχρέωση σεβασμού όλων των κανόνων του

Οι χρήστες δύνανται να χρησιμοποιούν τον παρόντα ιστότοπο μόνο σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες Όρους και Προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη εξουσιοδοτημένη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, ο χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει τους Δικαιούχους του Έργου για οιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει.


Επίλυση Διαφορών

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις . Κάθε πρόβλεψη των ανωτέρω όρων που αντίκειται στο νόμο παύει αυτομάτως να ισχύει με την επιφύλαξη της ισχύος των υπολοίπων. Οι παρόντες όροι συμφωνούνται μεταξύ της Κοινοπραξίας του Έργου και των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου και δεσμεύουν μόνο αυτούς. Τα μέρη συμφωνούν ότι θα καταβάλλεται προσπάθεια φιλικής επίλυσης κάθε τυχόν αναφυόμενης διαφοράς σε σχέση με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η φιλική επίλυση αυτών, αρμόδια για την επίλυση της εκάστοτε διαφοράς . Με τη χρήση του δικτυακού τόπου του Έργου αποδέχεστε τους ανώτερους όρους, ρητά και ανεπιφύλακτα.


Τροποποίηση/Επικαιροποίηση Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης δύναται να τροποποιούνται κατά καιρούς προς συμμόρφωση με κανονιστικές μεταβολές, για λόγους βελτιστοποίησης των λειτουργιών και υπηρεσιών του ιστότοπου. Τυχόν επικαιροποιήσεις ή τροποποιήσεις θα αναρτώνται με ένδειξη ημερομηνίας, ώστε να καθίσταται γνωστό ποια είναι η πλέον πρόσφατα επικαιροποιημένη έκδοση.

Τελευταία αναθεώρηση:  Σεπτέμβριος 2022