Πολιτική Απορρήτου της Ιστοσελίδας του Έργου “CapTour”

You are here:

1. Αντικείμενο της Πολιτικής Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου έχει  στόχο να σας ενημερώσει με διαφανή τρόπο για τη συλλογή και περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όταν επισκέπτεστε τον διαδικτυακό ιστότοπο του Έργου CapTour “An initiative on Capitalising Tourism’s prospects of the region” (εφεξής «Έργο»), σε συμμόρφωση με  το ισχύον εθνικό και ενωσιακό νομικό πλαίσιο που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ιδίως του Γενικού Κανονισμού της ΕΕ για την Προστασία Δεδομένων [Κανονισμός 2016/679 (ΓΚΠΔ), των νόμων 4623/2019 (Α’134) και 4624/2019 (Α’137)].

Τα πλήρη στοιχεία του Υπεύθυνου Επεξεργασίας για τη λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας  είναι:

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων

Διεύθυνση: Σταδίου 24, 105 64, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλέφωνο:  210-33125356
Email: info@hhf.gr


2. Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσης, οι παρακάτω έννοιες νοούνται ως εξής:

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.

«Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

«Ανωνυμοποίηση»: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων.

«Ψευδωνυμοποίηση»: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών, εφόσον οι εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν μπορούν να αποδοθούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.

«Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

«Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

«Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

«Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

 «Υφιστάμενη νομοθεσία»: Οι διατάξεις της εκάστοτε υφιστάμενης Ελληνικής, Ενωσιακής ή άλλης Νομοθεσίας στην οποία υπάγονται οι δικαιούχοι και αφορούν σε ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ειδικότερα ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού́ χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων- ΓΚΠΔ), και o εφαρμοστικός του Νόμος 4624/2019 (Α’137) και ο Νόμος 4623/2019 (Α’134).


3. Προσωπικά Δεδομένα που Συλλέγονται – Σκοπός και νόμιμη βάση επεξεργασίας

Κάνοντας χρήση του Ιστότοπου, συλλέγονται μόνο ορισμένες  απαραίτητες πληροφορίες που σχετίζονται με την επισκεψιμότητα σε αυτόν, όπως ενδεικτικά πληροφορίες που περιέχονται σε server log αρχεία (π.χ. IP διεύθυνση), ανάλυση οθόνης, στοιχεία σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, το λειτουργικό σύστημα και ρυθμίσεις αυτού, ώρες πρόσβασης, καθώς και URL αναφοράς του χρήστη,  στοιχεία χρήσης τυχόν φορητής συσκευής, δεδομένα που να αναγνωρίζουν τη συσκευή, τις ρυθμίσεις αυτής και την τοποθεσία του χρήστη και cookies. Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τη χρήση cookies στην παρούσα ιστοσελίδα, παρακαλούμε να ανατρέξετε στη σχετική Πολιτική.

Ο σκοπός επεξεργασίας των ως άνω δεδομένων είναι η ορθή και ασφαλής λειτουργία και διαχείριση του ιστοτόπου, καθώς και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ως νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία είναι το έννομο συμφέρον της Π.Ο.Ξ. ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας και ως διαχειριστή του Ιστότοπου στο πλαίσιο του Έργου (αρ. 6(1)(στ) ΓΚΠΔ).


4. Aποποίηση Ευθύνης για Ιστότοπους Τρίτων

Στον Ιστότοπο ενδέχεται να παρέχονται σύνδεσμοι, οι οποίοι ανακατευθύνουν τον χρήστη σε ιστότοπους τρίτων. Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας δεν ελέγχουν τους εν λόγω ιστότοπους τρίτων και δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο που αναρτάται σε αυτούς ή σε περαιτέρω συνδέσμους που εμφανίζονται σε αυτούς, ούτε ευθύνονται για τις πρακτικές ιδιωτικού απορρήτου τρίτων ή για το περιεχόμενο των ιστότοπων τρίτων.


5. Διαβίβαση σε Τρίτους

Δεν διενεργείται διαβίβαση προσωπικών στοιχείων και πληροφοριών χρηστών/επισκεπτών καθ’ οποιοδήποτε τρόπο και για οποιαδήποτε αιτία προς τρίτα μέρη που δε σχετίζονται με το Έργο.


6. Χρονικό Διάστημα Διατήρησης Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και υπόκεινται σε περαιτέρω επεξεργασία διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας, μετά την παρέλευση του οποίου διαγράφονται, εκτός εάν προβλέπεται ή επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία διαφορετική περίοδος διατήρησης.


7. Δικαιώματα Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Οι χρήστες του Ιστότοπου, ως υποκείμενα των δεδομένων, μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζει η υφιστάμενη νομοθεσία αναφορικά με τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν. Ειδικότερα, κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το  δικαίωμα:

(1) να ενημερώνεται για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων (δηλαδή το δικαίωμα πρόσβασης) και να ζητά και να λαμβάνει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την εφαρμοζόμενη επεξεργασία,

(2) να ζητά διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων,

(3) να ζητά διαγραφή των προσωπικών του πληροφοριών, εκτός αν αυτό δεν επιτρέπεται για νόμιμους λόγους,

(4) να ζητά περιορισμό της επεξεργασίας,

(5) να ζητά φορητότητα των προσωπικών του πληροφοριών και

(6) να εναντιώνεται σε περαιτέρω επεξεργασία.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνείτε στο info@hhf.gr

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τη λειτουργία της ιστοσελίδας, μπορεί να αρνηθεί να ικανοποιήσει εν όλω ή εν μέρει σχετικό αίτημα που λαμβάνει από το υποκείμενο δεδομένων, μόνο όταν αυτή η δυνατότητα προβλέπεται από τον Κανονισμό ή την εθνική νομοθεσία.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον υποβάλλετε αίτημα, θα λάβετε απάντηση αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν, και σε κάθε περίπτωση εντός της προθεσμίας που ορίζει ο ΓΚΠΔ, ήτοι ένας (1) μήνας από την παραλαβή του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, αν το αίτημα είναι πολύπλοκο ή αν υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων.

Για οποιοδήποτε παράπονό σας αναφορικά με τη παρούσα πολιτική ή με ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, εάν θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήσαμε το αίτημά σας, μπορείτε να απευθύνεστε στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω της ακόλουθης σύνδεσης: www.dpa.gr .


8. Επικαιροποιήσεις της Πολιτικής Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δύναται να τροποποιείται κατά καιρούς για λόγους συμμόρφωσης με κανονιστικές μεταβολές, ή/και για λόγους βελτιστοποίησης των παρεχόμενων λειτουργιών και υπηρεσιών. Επικαιροποιημένες εκδόσεις θα αναρτώνται στον παρόντα ιστότοπο με ένδειξη ημερομηνίας, ώστε να καθίσταται γνωστό ποια είναι η πλέον πρόσφατα επικαιροποιημένη έκδοση.

Τελευταία αναθεώρηση: Σεπτέμβριος 2022