ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πλεονεκτήματα

You are here:

CapTour

Το έργο αποτελείται από δράσεις που έχουν ως στόχο την ενίσχυση του συστήματος υποστήριξης των ΜμΕ για τη βελτίωση των συνθηκών επιχειρηματικότητας στην αλυσίδα αξίας του τουρισμού. Αυτό θα επιτευχθεί με ενέργειες προσαρμοσμένες σε όσους στοχεύουν να ξεκινήσουν επιχειρήσεις και σε όσες είναι ήδη ενεργές.

Οι δράσεις του έργου, όπως η ηλεκτρονική πλατφόρμα ευκαιριών εταιρικής σχέσης, θα παρέχουν επιχειρηματική υποστήριξη μέσω δημοσιευμένων αποτελεσμάτων του έργου για όσους θέλουν να ξεκινήσουν μια επιχείρηση, ενώ η δικτύωση για τις ΜμΕ θα είναι ευκολότερη αφού θα φιλοξενηθούν ευκαιρίες δικτύωσης.

Θα πραγματοποιηθούν τομεακές στρογγυλές τράπεζες και επιχειρηματικά φόρουμ προκειμένου οι δυνητικοί επιχειρηματίες να έχουν πρόσβαση στην τεχνογνωσία του κλάδου και στην υποστήριξη για τη δημιουργία επιχειρηματικών ιδεών. Επίσης, οι υποψήφιοι επιχειρηματίες θα αποκτήσουν τεχνογνωσία μέσω της συμμετοχής τους σε δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και καθοδήγησης. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις νέες και νεοσύστατες ΜμΕ, καθώς μέσω του έργου θα παρασχεθούν οι απαραίτητες δεξιότητες για την επιχειρηματική επιτυχία και θα ενισχυθεί η υποστήριξη των ΜμΕ.

Οι ακόλουθοι παράγοντες θα επηρεαστούν:

Η ομάδα στόχος θα είναι σε θέση να: