ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο Στόχος του Έργου

You are here:

CapTour

Το έργο επικεντρώνεται στις ΜμΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας, καθώς έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, ενώ η ανάπτυξη της τουριστικής επιχειρηματικότητας θεωρείται δυναμικός παράγοντας για την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Τα κοινά διασυνοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζονται μέσω των προβλεπόμενων δράσεων είναι:

Δημιουργία νέων δεσμών: Στην περιοχή παρέμβασης δεν παρατηρούνται ουσιαστικοί δεσμοί μεταξύ της ακαδημαϊκής και της επιχειρηματικής ζωής. Φαίνεται ότι μέχρι σήμερα η συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινωνίας σε σχετικά προγράμματα περιοριζόταν στην εκπόνηση μελετών. Ωστόσο, υπάρχει μεγάλη ανάγκη να τεθεί η θεωρία σε εφαρμογή, προσκαλώντας τους δυνητικούς δικαιούχους να συμμετάσχουν σε έναν ανοιχτό διάλογο με την ακαδημαϊκή κοινωνία, δημιουργώντας μία νέα δυναμική.

Δημοσιότητα: Τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα έργα, εξ ορισμού, αναγκάζονται να συμπεριλάβουν ορισμένα μέτρα διάδοσης. Δεδομένης της φύσης της προτεινόμενης παρέμβασης, η διάδοση θεωρείται ότι έχει μεγάλη σημασία, δεδομένου ότι αποτελεί στοιχείο με σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη. Επιπλέον, τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν για να ενισχύσουν την προστιθέμενη αξία της περιοχής και να φέρουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για τους ενδιαφερόμενους ώστε να κάνουν το επόμενο βήμα σε έναν τομέα με μεγάλη προοπτική. Προκειμένου η πρωτοβουλία να προσελκύσει δυνητικούς δικαιούχους, επιλέγεται ευέλικτο μείγμα μέτρων δημοσιότητας.