ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αποτελέσματα

You are here:

CapTour

Αναμενόμενα οφέλη

Τα κύρια αποτελέσματα του έργου που θα βελτιώσουν σημαντικά τις συνθήκες επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή και θα συμβάλλουν στους κύριους στόχους του έργου είναι:

Τα ακόλουθα αποτελέσματα θα συμβάλλουν στην επιτυχή υλοποίηση του έργου και στην επιτυχή διάδοση των αποτελεσμάτων του, τα οποία αφορούν στα ακόλουθα:

  • Διαχείριση και συντονισμός του Έργου.
  • Η διάδοση των στόχων, της προόδου και των αποτελεσμάτων του έργου, μέσω της υλοποίησης του επικοινωνιακού σχεδίου.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Το έργο θα οδηγήσει σε ένα βελτιωμένο επιχειρηματικό κλίμα ικανό να διευκολύνει την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων και επίσης να υποστηρίξει νεοσύστατες ΜμΕ στον τουριστικό τομέα μέσω:

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ευκαιριών συνεργασίας, μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα παραμένει ενημερωμένη και προσβάσιμη στο κοινό, τα κύρια αποτελέσματα θα συμβάλουν περαιτέρω στη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα φιλοξενήσει τα αποτελέσματα της μελέτης χαρτογράφησης, τα αποτελέσματα των στρογγυλών τραπεζών, επιχειρηματικά φόρουμ και ευκαιρίες δικτύωσης-συνεργασίας. Τα αποτελέσματα παρέχουν ξεκάθαρα προστιθέμενη αξία στη διασυνοριακή περιοχή, καθώς υπάρχει έλλειψη οικοσυστήματος που να καλλιεργεί την επιχειρηματικότητα στον τουριστικό τομέα και να συμβάλλει επίσης στους δείκτες αποτελεσμάτων, καθώς τόσο οι νέες όσο και οι νεοσύστατες ΜμΕ θα λάβουν υποστήριξη.
Ένα βελτιωμένο επιχειρηματικό περιβάλλον υποστήριξης των επιχειρήσεων θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του ΠΕ3 και του ΠΕ4, το οποίο θα ικανοποιεί τον δείκτη αποτελεσμάτων για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Τα αποτελέσματα είναι συγκεκριμένα, καλά καθορισμένα, μετρήσιμα (π.χ. αναφέρονται σε εκπαιδευόμενους), επιτεύξιμα (με βάση τις ανάγκες της διασυνοριακής περιοχής), ρεαλιστικά (δεν υπάρχουν φυσικοί ή οικονομικοί περιορισμοί) και χρονικά (υπάρχει αρκετός χρόνος για να επιτευχθούν και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα).
Επίσης, η ομάδα του έργου θα αναπτύξει έναν ευέλικτο μηχανισμό αξιολόγησης – παρακολούθησης των αποτελεσμάτων που θα εγγυάται τη συνεχή μέτρηση των αποτελεσμάτων και των εκροών, επιτρέποντας την έγκαιρη παρακολούθηση και την προσαρμογή των διορθωτικών μέτρων.